กองนิรภัยการบิน สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
การดำเนินกิจกรรมของ กองนิรภัยการบิน ฯ

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ เมื่อ ๒๕ - ๒๗ ก.ค.๕๙

 

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ
การอบรมหัวหน้าหน่วยระดับฝูงบิน ประจำปีงบประมาณ ๕๙
ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.เมื่อ ๒๗ - ๒๘ ม.ค.๕๙

 

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดการอบรมบทบาทและหน้าที่ น.รับผิดชอบงานด้านนิรภัยในการฝึกร่วม/ผสม
และการทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.ประจำปี ๕๘
ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ. เมื่อ ๒๕ - ๒๖ ม.ค.๕๙

 

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน
ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.(ชั้นบนอาคารจอดรถ)
เมื่อ ๗ ก.ย.๕๘

 

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน
การดำเนินการด้านนิรภัยในการฝึกร่วมกองทัพไทยและการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ
ณ ห้องประชุมรณภากาศ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘

 

พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นิรภัยการบิน ในหัวข้อ"การดำเนินการด้านนิรภัยในการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๕"
ณ ห้องเรียน รร.นิรภัยทหารอากาศกวก.สนภ.ทอ.
เมื่อ ๒๖ - ๒๗ ก.พ.๕๘

 

นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข ผู้อำนวยการกองนิรภัยการบิน และ
นาวาอากาศเอก โชคดี  สมจิตต์ ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็น หน.คณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัย
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร เมื่อ ๒๖ - ๒๙ ส.ค.๕๗

 

กปอบ.กนภ.สนภ.ทอ. จัด จนท.เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ
ในการฝึกซ้อมอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ ของสนามบินดอนเมือง
โดยใช้ บ.ของฝูง ๖๐๒ บน.๖โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
และขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความพร้อมตามแผน
เมื่อ ๔ ส.ค.๕๗, ๑๑๐๐

 

กองนิรภัยการบินได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน
เมื่อ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.๖

 

กองนิรภัยการบินได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ แนวทางการตรวจประเมินด้านนิรภัย ปี ๕๗
ให้แก่ นภบ.ของหน่วยบินและ นนพ.นขต.ทอ.
โดยมี พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธาน เมื่อ ๔ พ.ย.๕๖

 

กองป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ
จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจโปรยน้ำ
เพื่อลดปัญหาหมอกควันในอากาศ
เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๖

 

ประชุม FPC TEAK TORCH
เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๖

 

กองป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ สนภทอ.
ได้ร่วมกับนิรภัยภาคพื้น บน.๖ และ จนท. ชุดทำงานของ กทม.
ร่วมดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมสุนัขในเขตปฏิบัติการบิน สนามบินดอนเมือง
เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๖

 

นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข
ผู้อำนวยการกองนิรภัยการบิน
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศและคณะฯ เดินทางไปตรวจสำรวจด้านนิรภัย
ณ หน่วยบินเฉพาะกิจไกลกังวัล และฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙
เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๖

 

พลอากาศตรี บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๑
ในวันที่ ๔ - ๕ มิ.ย.๕๖
โดยมี นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ
ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ

 

นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ กองบิน ๒๓
ในวันที่ ๒๔-๒๖ เม.ย.๕๖ โดยมี
นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล ผู้บังคับการกองบิน ๒๓
ให้การต้อนรับ

ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุนอกเขตสนามบิน
การบรรยาย เรื่องมนุษยปัจจัยในการซ่อมบำรุงอากาศยาน, ลานจอด และการสนับสนุนการบิน
การตรวจประเมินผลด้านนิรภัย
 
สาระน่ารู้
 
จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-0957