พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนิรภัยภาคพื้นรับทราบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน

และภาพรวมการปฏิบัติงานนิรภัยภาคพื้นในปี ๒๕๖๓

1

2

3

4

5