นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย ณ บน.๔๑ เมื่อ ๑๒ – ๑๔ พ.ย.๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

S 42459178

S 42459180

S 42459181

S 42459182

S 42459183